Integritetspolicy – Information om behandling av personuppgifter 

Hemdel värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Nedan får du information om hur och varför Hemdel behandlar dina personuppgifter. Denna information gäller för dig som har skickat in uppgifter eller registrerat dessa genom Hemdel, men i förekommande fall omfattas även pantsättare, god man, förvaltare, ombud, potentiella kunder och andra kontaktpersoner. 

Personuppgifter som samlas in av Hemdel
Hemdel samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Hemdel i samband med intresseanmälan, ansökan om investering, administration av avtal eller som i övrigt registreras i samband med dina kontakter med Hemdel. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom offentliga och privata register t.ex. från kreditupplysningsföretag. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Hemdel omfattar namn, personnummer, kontaktuppgifter, ekonomiska förhållanden, avtalsinformation och kommunikation (t.ex. e- post och vid behov inspelning av telefonsamtal). Det är som utgångspunkt frivilligt att lämna personuppgifter till Hemdel, men det är en förutsättning att du lämnar nödvändiga personuppgifter till Hemdel för att du ska kunna ingå ett avtal med Hemdel. 

Ändamål för Hemdel behandling av personuppgifter
Hemdel behandlar personuppgifter för de ändamål och baserat på de rättsliga grunder som anges nedan. 

Förberedelse och administration av avtal
Personuppgifter behandlas för att förbereda, tillhandahålla och administrera de produkter och tjänster som Hemdel tillhandahåller. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra avtal eller
för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås. 

Följa lagar och regler
Personuppgifter behandlas för att uppfylla ett antal lagar och regler. Det omfattar bland annat
att kontrollera och verifiera din identitet och vidta åtgärder för att motverka penningtvätt, rapportera uppgifter till myndigheter (t.ex. Skatteverket) samt uppfylla krav avseende bokföring, dokumentation och riskhantering. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Hemdel. 

Analyser, affärsutveckling och marknadsföring
Personuppgifter behandlas för att genomföra marknads- och kundanalyser, för att utveckla och förbättra Hemdel ́s produkter och tjänster samt för att marknadsföra och erbjuda produkter och tjänster som kan vara relevanta för dig. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning, eftersom Hemdel har ett berättigat intresse av att kunna utveckla och förbättra sin affärsverksamhet. 

Automatiskt beslutsfattande
I vissa fall förekommer det att Hemdel använder sig av automatiskt beslutsfattande. Det k1an exempelvis vara ett automatiskt godkännande eller avslag på en ansökan via i nt e r ne t . sker baserat på en analys och profilering av kundens ekonomiska situation, pålitlighet eller beteende. 

Lagring av personuppgifter
Hemdel sparar personuppgifter under den tid det finns en relation med Hemdel eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Personuppgifter kan sparas under gällande preskriptionstider och upp till tio år för att uppfylla skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från marknadsföringsutskick, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att användas för detta ändamål. 

Överföring av personuppgifter
Hemdel kan komma att överföra personuppgifter till bolag som är kopplade till Hemdel AB. Bolaget kommer efter sådan överlåtelse att fortsatt behandla personuppgifter på det sätt som anges i denna information. Hemdel kan även för de ändamål som beskrivits ovan komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till koncernbolag eller till företag som Hemdel samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster och produkter. I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Hemdel kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och skyddsåtgärder som Hemdeltillämpar. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Hemdel behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. 

Om du vill utöva några av dina rättigheter eller har några frågor angående Hemdel ́s behandling av personuppgifter kan du kontakta Hemdel eller Hemdel dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Nedanstående kontaktuppgifter kan även användas för frågor rörande bolagets behandling av personuppgifter. 

Kontaktuppgifter 

Hemdel AB, org. nr. 559260-7930
Postadress: Luxgatan 9, 112 62 Stockholm
www.hemdel.se
info@hemdel.se